ทำเนียบบุคลากร


งานธุรการ

นางสาวจันทสร นพพิมาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)

- หัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 8570
Email :  psdjsn@ku.ac.th

นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้าหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

เบอร์ภายใน 8590
Email :  psdpri@ku.ac.th

นางสาวสุจินต์ ศรีเกษเพ็ชร์
นักวิชาการพัสดุ

- หัวหน้าหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8580
Email :  psdsus@ku.ac.th

นางสาวปัทมา นามทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

เบอร์ภายใน 8571
Email : -

นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8572
Email : -

นางสาวดวงพร ทองจ่าง
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

เบอร์ภายใน 8579
Email :  psddpt@ku.ac.th

นางอารีย์ บุญเกิดรอด
พนักงานพิมพ์

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8574
Email :  psdarb@ku.ac.th

นางลออ คนฟู
พนักงานพิมพ์

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8573
Email :  psdlok@ku.ac.th

นางสาวิณี มณฑปใหญ่
พนักงานธุรการ

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8575
Email :  psdsnm@ku.ac.th

นายบำเพ็ญ แก้วพิลารมย์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

- ประจำหน่วยธุรการ


เบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นายนิกร เจริญหลาย
พนักงานขับรถยนต์

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นายจิรศักดิ์ ไทยแท้
พนักงานสถานที่

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นางวิชาดา ขันทอง
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสมจิตร เขียวขำ
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางไพรัตน์ วรยศ
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสาวนภาภรณ์ คงเวียง
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสาวอรอุมา ทานสละ
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล


เบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางแก้วนภา กุลวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ


เบอร์ภายใน 8591
Email :  psdkpy@ku.ac.th

นายสมพร ชื่นจิตต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ


เบอร์ภายใน 8593
Email :  psdsoc@ku.ac.th

นางธิดารัตน์ สิทธิลาโภ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ


เบอร์ภายใน 8592
Email :  psdtrch@ku.ac.th

นางสาวณฐา จารุสุวภัทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8582
Email :  fforccn@ku.ac.th

นางกิ่งกมล จริยา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8583
Email :  psdkij@ku.ac.th

นายสมชาย เจริญนา
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8584
Email :  -

นายทรงศักดิ์ สมใจ
พนักงานทั่วไป

- ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

เบอร์ภายใน 8578
Email :  psdssj@ku.ac.th