ทำเนียบบุคลากร


งานธุรการ

นางสาวยุรดา  สภานุชาต
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญงาน)
- หัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้าหน่วยบุคคล


เบอร์ภายใน
8570

Email :  psdmas@ku.ac.th

นางวรนุช  จันทร์ศรี
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)
- หัวหน้าหน่วยพัสดุเบอร์ภายใน
8580

Email :  psdvnk@ku.ac.th

นางสาวพัชรา  อินทสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ)
- หัวหน้าหน่วยการเงินเบอร์ภายใน
8590

Email :  psdpri@ku.ac.th

นางสาวพูมิชาติ  เอียดแก้ว
- หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพเบอร์ภายใน
8610

Email :  psdpce@ku.ac.th

นางสาวสุจินต์  ศรีเกษเพ็ชร์
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน
8581

Email :  psdsus@ku.ac.th

นางสาวจันทสร  นพพิมาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานธุรการ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบุคคล
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยแผนงานและงบประมาณเบอร์ภายใน
8571

Email :  -

นางสาวแก้วนภา  ยอดกิตติ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยการเงิน


เบอร์ภายใน
8591

Email :  psdkpy@ku.ac.th

นางสาวดวงพร  ทองจ่าง
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประจำหน่วยพัสดุเบอร์ภายใน
8582

Email :  psddpt@ku.ac.th

นางฐนิตฐา  คงกัลป์
- ประจำงานธุรการ
- ประจำหน่วยบุคคลเบอร์ภายใน
8572

Email :  psdsrkg@ku.ac.th

นางสาวิณี  มณฑปใหญ่
- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน
8575

Email :  psdsnm@ku.ac.th

นางอารีย์  บุญเกิดรอด
- ประจำงานธุรการ
- ประจำหน่วยบุคคลเบอร์ภายใน
8574

Email :  psdarb@ku.ac.th

นางลออ  คนฟู
- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน
8611

Email :  psdlok@ku.ac.th

นายบำเพ็ญ  แก้วพิลารมย์
- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน
8578

Email :  -

นายจิรศักดิ์ ไทยแท้
- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน
8577

Email :  -

นายสมจิตต์  ทองฤทธิ์
- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน
8611

Email :  -

นายนิกร เจริญหลาย
- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน
8611

Email :  -

นางวิชาดา  ขันทอง
- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน
8576

Email :  -

นางสมจิตร  เขียวขำ
- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน
8576

Email :  -

นางสาวนภาภรณ์ คงเวียง
- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน
8576

Email :  -

นางไพรัตน์ วรยศ
- ประจำงานธุรการ


เบอร์ภายใน
8576

Email :  -

นางชูพันธ์  เพ็ชร์อินทร์
- ประจำหน่วยการเงิน


เบอร์ภายใน
8594

Email :  chupan-p@ku.ac.th

นายสมพร  ชื่นจิตต์
- ประจำหน่วยการเงิน


เบอร์ภายใน
8593

Email :  psdsoc@ku.ac.th

นางธิดารัตน์ สิทธิลาโภ
- ประจำหน่วยการเงิน


เบอร์ภายใน
8592

Email :  ni_tay_strawberry@hotmail.com

นายทรงศักดิ์  สมใจ
- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน
8585

Email :  psdssj@ku.ac.th

นางกิ่งกมล  จริยา
- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน
8583

Email :  psdkij@ku.ac.th

นายสมชาย  เจริญนา
- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน
8584

Email :  -