ทำเนียบบุคลากร


งานธุรการ

นางสาวจันทสร นพพิมาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้าหน่วยธุรการ
- หัวหน้าหน่วยบุคคล
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยแผนงานและงบประมาณ


เบอร์ภายใน 8570
Email :  psdjsn@ku.ac.th

นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ)
- ผู้ช่วยหัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้าหน่วยการเงิน


เบอร์ภายใน 8590
Email :  psdpri@ku.ac.th

นางวรนุช จันทร์ศรี
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)
- หัวหน้าหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8580
Email :  psdvnk@ku.ac.th

นางสาวดวงพร ทองจ่าง
นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี

- ประจำหน่วยพัสดุ


เบอร์ภายใน 8582
Email :  psddpt@ku.ac.th

นางสาวสุจินต์ ศรีเกษเพ็ชร์
นักวิชาการพัสดุ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัสดุุเบอร์ภายใน 8581
Email :  psdsus@ku.ac.th

นางสาวแก้วนภา ยอดกิตติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยการเงินเบอร์ภายใน 8591
Email :  psdkpy@ku.ac.th

นางสาวปัทมา นามทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8571
Email : -

นางฐนิตฐา คงกัลป์
พนักงานพิมพ์
- ประจำหน่วยธุรการ
- ประจำหน่วยบุคคล


เบอร์ภายใน 8572
Email :  psdsrkg@ku.ac.th

นางอารีย์ บุญเกิดรอด
พนักงานพิมพ์
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8574
Email :  psdarb@ku.ac.th

นางลออ คนฟู
พนักงานพิมพ์
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8573
Email :  psdlok@ku.ac.th

นางสาวิณี มณฑปใหญ่
พนักงานธุรการ
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8575
Email :  psdsnm@ku.ac.th

นายบำเพ็ญ แก้วพิลารมย์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นายนิกร เจริญหลาย
พนักงานขับรถยนต์
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นายจิรศักดิ์ ไทยแท้
พนักงานสถานที่
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8578
Email :  -

นางวิชาดา ขันทอง
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสมจิตร เขียวขำ
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสาวนภาภรณ์ คงเวียง
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางไพรัตน์ วรยศ
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นางสาวอรอุมา ทานสละ
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยธุรการเบอร์ภายใน 8576
Email :  -

นายสมพร ชื่นจิตต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยการเงินเบอร์ภายใน 8593
Email :  psdsoc@ku.ac.th

นางธิดารัตน์ สิทธิลาโภ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยการเงินเบอร์ภายใน 8592
Email :  psdtrch@ku.ac.th

นายทรงศักดิ์ สมใจ
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยพัสดุ
- ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี


เบอร์ภายใน 8585
Email :  psdssj@ku.ac.th

นางกิ่งกมล จริยา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
- ประจำหน่วยพัสดุ
- ประจำหน่วยแผนงานและงบประมาณ


เบอร์ภายใน 8583
Email :  psdkij@ku.ac.th

นายสมชาย เจริญนา
พนักงานทั่วไป
- ประจำหน่วยพัสดุเบอร์ภายใน 8584
Email :  -