เลือกภาษา

หน่วยธุรการและบริหารบุคคล
หน่วยธรุการและบริหารบุคคล

 

ประชาสัมพันธ์

 

จำนวนบุคลากรสังกัดกองกิจการนิสิต จำแนกตามตำแหน่งและประเภทบุคคลากร รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และการใช้บริการโสตทัสนูปกรณ์ของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....

 

 

รับสมัครงาน

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา) รายละเอียด....


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา) รายละเอียด....

 


 
ชั้น 4 งานธุรการ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2118-0150-9 หรือหมายเลขภายใน 8500