เลือกภาษา

งานธุรการ
งานธรุการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และการใช้บริการโสตทัสนูปกรณ์ของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....

 

คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานกองกิจการนิสิต รายละเอียด....


คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง ให้บุคลากรกองกิจการนิสิตปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียด....

 
ชั้น 4 งานธุรการ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2118-0150-9 หรือหมายเลขภายใน 8500