เลือกภาษา

หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ที่มีเกณฑ์มาตราฐานเชิงระดับ

แบบเก็บข้อมูลดิบ

   - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 1

   - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 2

   - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 3

   - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 4

   - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 5

   - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 6

แบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)

หลักฐานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

    - หลักฐานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2552 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

 

 

 
ชั้น 4 งานธุรการ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2118-0150-9 หรือหมายเลขภายใน 8500