🔰 SERIES-TTA85-55 🔰

» รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2566(ปิดรับสมัคร)


กำลังประมวลผลและนัดหมายสัมภาษณ์...

สมัครลงทะเบียนทุนโดยกองพัฒนานิสิต

 

Download ใบสมัครทุนเพื่อกรอกข้อมูลแนบกลับ All Download ใบสมัครทุนเพื่อกรอกข้อมูลแนบกลับ Splitter
#Indexคำนำชื่อนามสกุลชั้นปีGPAXคณะจำนวนไฟล์แนบ(* ต้องแนบเอกสารปีล่าสุด)Command
762นางสาววรัญญาศรีสังวาลย์มนุษยศาสตร์1/12
763นางสาวชนากานต์สุขชู3สิ่งแวดล้อม2/12
764นางสาวปวริศาวันทา4ศึกษาศาสตร์0/12
765นางสาวอนิษากตกุลปัญญา3ศึกษาศาสตร์12/12
766นางสาวอพินยาพันจุฬา3ศึกษาศาสตร์0/12
767นางสาวพรลภัสปานชงค์4เทคนิคการสัตวแพทย์0/12
768นางสาวอินอามอับดุลลากาซิม3ศึกษาศาสตร์10/12
769นางสาวสุภาวดีคีรีวงค์4ศึกษาศาสตร์12/12
770นางสาวศศิพิมพ์กรอบเพ็ชร์1เศรษฐศาสตร์12/12
771นางสาวพนิดาโยควัฒน์4ศึกษาศาสตร์12/12
772นางสาวพนิดาโยควัฒน์4ศึกษาศาสตร์12/12
773นางสาวสุธาสินีนพคุณ3เศรษฐศาสตร์13/12
774นางสาวสิริยาภรณ์โมธรรม3เศรษฐศาสตร์0/12
775นางสาวหนึ่งฤดีคนที4ศึกษาศาสตร์0/12
776นางสาวอมรรัตน์ชื่นใจ4ศึกษาศาสตร์0/12
777นางสาวสุภาวดีสุริกัน2สังคมศาสตร์14/12
778นางสาวดวงตาใจเอื้อ3วิทยาศาสตร์12/12
779นางสาวสวรรยาโคตรเคน1วนศาสตร์14/12
780นานโพธิพงษ์นิติศักดิ์3เศรษฐศาสตร์12/12
781นายณัฐวุฒิทวนทอง4เศรษฐศาสตร์12/12
782นางสาวสิริญาดาธนังสวัสดิ์4เกษตร19/12
783นางสาวณัฐภรณ์มีบุญ4วิทยาศาสตร์14/12
784นางสาวชนินทร์นาถฮะวังจู4ศึกษาศาสตร์0/12
785นางสาวปนัดดาคาดหมาย4อุตสาหกรรมเกษตร1/12
786นางสาวบุษฎาเฉื่อยกลาง4อุตสาหกรรมเกษตร11/12
787นางสาวนริศษาจุ้ยส่องแก้ว3ศึกษาศาสตร์12/12
788นางสาวชุติกาญจน์ดอกจันกลาง3ศึกษาศาสตร์12/12
789นางสาวพัณณิตาปัญญาพรเมธา4สังคมศาสตร์3/12
790นางสาวศุภักษรนาคิน2ศึกษาศาสตร์12/12
791นางสาวศุภักษรนาคิน2ศึกษาศาสตร์12/12
792นางสาวชลธิชาบำรุงยิ่ง2เศรษฐศาสตร์10/12
793นายปฏิภาณ​ผกา​รัตน์​สกุล​3สังคม​ศาสตร์​0/12
794นางสาวกองกาญจน์ภักดี3วนศาสตร์12/12
795นางสาวสิริยาภรณ์โมธรรม3เศรษฐศาสตร์0/12
796นายสิริดนย์ภัคศรัณย์ธนาชาญ3วิศวกรรมศาสตร์12/12
797นางสาวสุภาวดีคีรีวงค์4ศึกษาศาสตร์12/12
798นางสาวนริศราใจซื่อสัตย์2ศึกษาศาสตร์12/12
799นางสาวพิมพ์ประภาบุญสา3วนศาสตร์12/12
800นางสาววิภาดาบุญธง1เศรษฐศาสตร์0/12
801นางสาวนภัสวรรณชวดคำ2สิ่งแวดล้อม2/12
802นางสาวจิรภาพรดำหาย4Damhai2/12
803นางสาวรสสุคนธ์มะลิซ้อน2ศึกษาศาสตร์0/12
804นางสาวแพรทองหาญเจริญกานต์1วิทยาศาสตร์0/12
805นายกมลศรีทวี4วนศาสตร์12/12
806นางสาวจิรภาพรดำหาย4ศึกษาศาสตร์2/12
807นางสาวนันทิกาขันขาว4อุตสาหกรรมเกษตร12/12
808นางสาวนพมาศสุนทรวิภาต3Forestry1/12
809นางสาวธิรารักษ์เจียระดับ4สังคมศาสตร์11/12
810นางสาวสุวพัชรจันสุกสีวนศาสตร์12/12
811นางสาวนาถนรีลักษณะวิมล3วนศาสตร์12/12
812นางสาวปิยากรพัดนาค1วนศาสตร์1/12
813นางสาวพัชรีมลิวัน3สังคมศาสตร์0/12
814นางสาวบุษกรพานทอง4เกษตร12/12
815นายกษิตธัญญเสถียร1มนุษยศาสตร์1/12
816นางสาวชนม์ชนกสุขสุมิตร์1มนุษยศาสตร์12/12
817นางสาวภัสมนแสงเทียน4เศรษฐศาสตร์14/12
818นางสาวบุษกรพานทอง4เกษตร12/12
819นางสาวรัตติยาภรณ์จีนกลาง1วนศาสตร์0/12
820นางสาวสิริธัญญ์ปิ่นเพชรพงศ์4สังคมศาสตร์13/12
821นางสาวพนิตาขุนศรีจันทร์1สังคมศาสตร์18/12
822นายฐิติแย้มขยาย4เศรษฐศาสตร์0/12
823นางสาวอมรพรพรหมศาสตร์4เศรษฐศาสตร์0/12
824นางสาวณัฎฐณิชาทัพวัฒน์4สังคมศาสตร์12/12
825นายธณากรกลั่นน้ำทิพย์4เศรษฐศาสตร์0/12
826นายเกริกฤทธิ์บุญรื่น4เศรษฐศาสตร์12/12
827นางสาวปิยนุชเงางาม4สิ่งแวดล้อม12/12
828นางสาวศิริลักษณ์คำต้น4เศรษฐศาสตร์0/12
829นางสาวปานณภาจันทร์สืบ1วนศาสตร์0/12
830นางสาวอาทิตนาบุญยืน4เศรษฐศาสตร์12/12
831นางสาวอาทิตยาบุญยืน4เศรษฐศาสตร์12/12
832นางสาวอารยาสมานจิตต์1มนุษยศาสตร์0/12
833นางสาวพรพรรณนิยมสันติ1เทคนิคการสัตวแพทย์0/12
834นายวัทธิกรอินพะหะ3ศึกษาศาสตร์0/12
835นายคามินเกิดโสรส2เกษตร1/12
836นางสาวสุวนันท์นาคนิลทอง4เทคนิคการสัตวแพทย์9/12
837นางสาวอนรรฆวรรณโขมณี4เทคนิคการสัตวแพทย์11/12
838นางสาวพนารัตน์พุ่มจันทร์3สังคมศาสตร์13/12
839นางสาวสิริพิมลอินดี3วิศวกรรมศาสตร์21/12
840นางสาวกตัญญุตาน้ำเเก้ว4สังคมศาสตร์0/12
841นางสาวอุมาภรณ์แจ่มหทัย4ศึกษาศาสตร์0/12
842นางสาวอธิฐานกันยามา1เกษตร0/12
843นางสาวปวีณาสุรสังข์2เกษตร12/12
844นางสาวปิยนันท์รักทอง3วิทยาศาสตร์12/12
845นางสาวณัชกานต์ทองโคตร2มนุษยศาสตร์0/12
846นางสาวธนัชพรสุวรรณเหลา1ศึกษาศาสตร์12/12
847นางสาวกีรติกรบุตรชา4ศึกษาศาสตร์10/12
848นางสาวสุปรียาภู่ทิม3สัตวแพทยศาสตร์6/12
849นางสาวภูริชญาภัครัตน์2สังคมศาสตร์13/12
850นายนพวิชญ์พุทธรงค์2ศึกษาศาสตร์6/12
851นางสาวน้ำเพ็ชรลาภปัญญา2อุตสาหกรรมเกษตร13/12
852นางสาวภัฎษญาคูหา4สังคมศาสตร์12/12
853นางสาวเกตน์นิภาสมีน้อย1สิ่งแวดล้อม0/12
854นางสาวณิศวราลือศิริ3สิ่งแวดล้อม14/12
855นายมานะแซ่ม้า4เกษตร12/12
856นางสาวพิชญาพัฒนพัฒนานนท์4สังคมศาสตร์12/12
857นางสาวสุทธิกานต์โอภาสพงศ์3สังคมศาสตร์10/12
858นางสาวศศิธรสุ่มทา4เกษตร13/12
859นางสาวจิตรานุชสวัสดิ์ภูมิ4เกษตรศาสตร์0/12
860นางสาวฟาร์ตินดารากัย1วนศาสตร์12/12
861นางสาวชนิกานต์แก้วสีนวล1มนุษยศาสตร์0/12
862นางสาวเบญจพรรอดงาม2วิทยาศาสตร์22/12
863นางสาวมนสิชาจายอำพันธ์1บริหารธุรกิจ12/12
864นางสาวนูรดีนีปะลาวัน2ศึกษาศาสตร์17/12
865นายกัญญาพลเพชรนิล1วนศาสตร์12/12
866นางสาวพิรญาณ์จิรพัฒน์ภูมิ5วิทยาลัยการชลประทาน0/12
867นายอัครชัยอรุณแสงศิลป์4วนศาสตร์12/12
868นางสาวเนาวรัตน์พรหมมุสิก4วนศาสตร์0/12
869นางสาววีอามร์การือมอ2ศึกษาศาสตร์0/12
870นายนพรุจจันทร์ขจร1วิศวกรรมศาสตร์1/12
871นางสาวนาเดียสาและ2เกษตร12/12
872นางสาวนันทิกานต์เหมือนนุ่ม5สัตวแพทยศาสตร์13/12
873นายปลกเกศสุวอเขียว1ศึกษาศาสตร์0/12
874นางสาวบุษราคัมธีระกุลพิศุทธิ์4เกษตร12/12
875นางสาวจินต์จุฑาสนธิเศวต2สังคมศาสตร์12/12
876นางสาววรรัตน์เทศเกิด3สังคมศาสตร์12/12
877นางสาวเจวาลินสีเถื่อน2มนุษยศาสตร์12/12
878นางสาวกัลยาณีทรงจรัสพงศ์3มนุษยศาสตร์14/12
879นางสาวอรสาบุญช่วย1วนศาสตร์1/12
880นางสาวกัญญาณัฐหวังสุข3วนศาสตร์0/12
881นางสาวอชิรญาโพธิ์หอม3สังคมศาสตร์25/12
882นางสาวปณาลีเรือนศรี4สิ่งแวดล้อม12/12
883นายเจตนิพัทธ์สิริมหัทธนังกุร4สังคมศาสตร์12/12
884นางสาวน้ำเพ็ชรลาภปัญญา2อุตสาหกรรมเกษตร13/12
885นางสาวน้ำเพ็ชรลาภปัญญา2อุตสาหกรรมเกษตร13/12
886นายดรัสพงศ์เหลืองมณีธนกุล6มนุษยศาสตร์0/12
887นางสาวอรัชพรจอมอ๊อด2ศึกษาศาสตร์12/12
888นายวรพจน์ดวงศิริ1วิทยาศาสตร์0/12
889นางสาวอินทิราสังข์นคร4สังคมศาสตร์15/12
890นางสาววิภารัตน์คุ้มจันทึก1วนศาสตร์10/12
891นางสาวรุ่งอรุณกองฟู4เทคนิคการสัตวแพทย์12/12
892นางสาวเพียงขวัญหวังเทศกลาง2สัตวแพทยศาสตร์1/12
893นายสุทธิพงศ์สุทธิประภา4เศรษฐศาสตร์12/12
894นางสาวนันทกานต์ยิ้มเสงี่ยม4สังคมศาสตร์12/12
895นางสาวนันทกานต์ยิ้มเสงี่ยม4สังคมศาสตร์12/12
896นางสาวนันทกานต์ยิ้มเสงี่ยม4สังคมศาสตร์12/12
897นางสาวชิโมน่าพรมกรุง4สังคมศาสตร์22/12
898นายคณพศจันเรียง1มนุษยศาสตร์12/12
899นางสาวกชกรอวนไธสง3สิ่งแวดล้อม0/12
900นางสาวพิมพิศาต้อยแก้ว4วิทยาศาสตร์12/12
901นายณัฐสิทธิ์มูลคำ4อุตสาหกรรมเกษตร0/12
902นางสาวกันธิชาม่วงมณี1สังคมศาสตร์0/12
903นางสาวแอนนาเหมพงค์3สังคมศาสตร์26/12
904นางสางขวัญหทัยกลมปั่น1มนุษยศาสตร์0/12
905นางสาวสุธิษาเปรมศรีใส3เกษตร12/12
906นางสาวศศินาจันทร์เพ็งเพ็ญ2ศึกษาศาสตร์21/12
907นางสาววรรณรสาคงมี4ศึกษาศาสตร์0/12
908นางสาวพัณณิตาแก้วสุวรรณ์4เทคนิคการสัตวแพทย์0/12
909นายธัญเทพพลายม่วง2สังคมศาสตร์12/12
910นางสาวอาภาภัทรพุ่มอุไร3มนุษยศาสตร์0/12
911นายโสภณชมเชย3วนศาสตร์13/12
912นางสาวชลธิชากองสู4เกษตร0/12
913นางสาวชุติกาญจน์สิงหรัตนพันธุ์2วนศาสตร์11/12
914นางสาวพิชญาพัฒนพัฒนานนท์4สังคมศาสตร์12/12
915นายมูฮัมหมัดฟัจรีย์รอยิง2สังคมศาสตร์12/12
916นายมูฮัมหมัดฟัจรีย์รอยิง2สังคมศาสตร์12/12
917นางสาวกมลวรรณคณิตพิพัฒน์พงศ์4เทคนิคการสัตวแพทย์12/12
918นางสาวนลินนิภาเชิดสุข4เศรษฐศาตร์12/12
919นางสาวจุฑามาศสวัสดี4เกษตร12/12
920นางสาวภัทราวดีทองอ่ำ2สังคมศาสตร์1/12
921นางสาวสุภัสทราบุญทองสุข3สังคมศาสตร์12/12
922นางสาวสุธิดามะสกุล4ประมง12/12
923นางสาวศศิภาบุญแจด4สังคมศาสตร์13/12
924นางสาวพัณณ์ชิตาปาณะพงศ์จรัส3สิ่งแ12/12
925นางสาวบุหลันพันธุ์สะและหมัน4ศึกษาศาสตร์12/12
926นางสาวกูฮัซนีมณีกามัน3วนศาสตร์16/12
927นายชาญฉลาดรักแจ้ง2เศรษฐศาสตร์12/12
928นางสาวจุฑามาศเวียงไชย2มนุษยศาสตร์12/12
929นายอติกานต์อารัมพร1มนุษยศาสตร์0/12
930นางสาวพรพรรษาตาวีวงศ์1วิทยาลัยบูรณาการณ์ศาสตร์0/12
931นางสาวสวรรยาโคตรเคน1วนศาสตร์14/12
932นายกฤษณะอุไรรัมย์2วิศวกรรมศาสตร์9/12
933นายศักดิ์ชัยพูลสุวรรณ์4สังคมศาสตร์10/12
934นางสาววรดาอินเจียม4ศึกษาศาสตร์21/12
935นางสาวเขมาพรงามสิริเรืองสกุล4วิทยาศาสตร์24/12
936นางสาวมานิตาการะเกษ1วิทยาศาสตร์13/12
937นายเมธาตรีปร1วิศวกรรมศาสตร์12/12
938นางสาวภัทราพรหลงสมบูรณ์4อุตสาหกรรมเกษตร0/12
939นางสาวกนกพรเงินวดี2อุตสาหกรรมเกษตร12/12
940นางสาวเมศิฏาทองนุ้ย2อุตสาหกรรมเกษตร22/12
941นางสาวเมศิฏาทองนุ้ย2อุตสาหกรรมเกษตร22/12
942นางสาวเมศิฏาทองนุ้ย2อุตสาหกรรมเกษตร22/12
943นางสาวยอดนารีเสโส2ศึกษาศาสตร์12/12
944นายมูฮัมหมัดฮานาฟีเล๊าะตะโละ1เศรษฐศาสตร์0/12
945นางสาวรัตนาภรณ์เฉลียว1สังคมศาสตร์13/12
946นางสาวภัคคินีศรีนา5เกษตร12/12
947นางสาวฟ้ารักขนานแข็ง5วิศวกรรมศาสตร์12/12
948นางสาวศิริประภาไสวดี3วนศาสตร์13/12
949นางสาวราชาวดีนิลปะกะ5เกษตร11/12
950นายเทพพิทักษ์ทิมสี2วิทยาศาสตร์12/12
951นางสาวณัฏฐามาแก้ว3วนศาสตร์13/12
952นางสาวจิตนภาจิตรเสถียรพร3สังคมศาสตร์12/12
953นางสาวศุภนิษาศรีอรัญ2เกษตร13/12
954นางสาวศิริขวัญจิตสง่า1วิทยาศาสตร์7/12
955นางสาวพิชชากรดาษดื่น3มนุษยศาสตร์12/12
956นางสาวนัสรินทร์แวดือราแม1บริหารธุรกิจ0/12
957นางสาวนัสรินทร์แวดือราแม1บริหารธุรกิจ0/12
958นางสาววธูสิริศรีเกียรติณรงค์3สังคมศาสตร์10/12
959นางสาวเจวาลินสีเถื่อน2มนุษยศาสตร์12/12
960นายกิตติพลพุฒระ3บริหารธุรกิจ2/12
961นางสาวเนตรนภาตีกา4เทคนิคการสัตวแพทย์12/12
962นายณัฐวัตรรอบคอบ3วิศวกรรมศาสตร์12/12
963นางสาวกิติทรัพย์แทนลี1สิ่งแวดล้อม0/12
964นางสาวธัญญาเรศศรีบุรินทร์1วนศาสตร์12/12
965นายกฤตพจน์ทับมะเริง3วิศวกรรมศาสตร์0/12
966นายกษิตธัญญเสถียร1มนุษยศาสตร์1/12
967นางสาวจิตราภาเครือนพคุณ2อุตสาหกรรมเกษตร20/12
968นางสาวมัซนากาซอร์3วนศาสตร์16/12
969นางสาววรัญญาผึ้งเถื่อน1วิศวกรรมศาสตร์0/12
970นางสาววนิดาโสภารักษ์4ศึกษาศาสตร์0/12
971นางสาวพรพิมลชินกลาง4วิทยาศาสตร์0/12
972นางสาววรัญญาแช่มภักดี2บริหารธุรกิจ12/12
973นายนัฏฐรัชเทพสกุล3วนศาสตร์12/12
974นายนัฏฐรัชเทพสกุล3วนศาสตร์12/12
975นายภคิณสิญารัชคุณ1วิศวกรรมศาสตร์12/12
976นางสาวธัญลักษณ์มูลดี1วนศาสตร์3/12
977นางสาวจีรณารมย์หิรัณย์1คณะมนุษยศาสตร์0/12
978นางสาวราชาวดีนิลปะกะ5เกษตร11/12
979นางสาวนฤนุชอีศพงศ์1สังคมศาสตร์12/12
980นายซาอุดิอาราเบีย1ประมง12/12
981นางสาวญาดาก่อแก้ว2มนุษยศาสตร์13/12
982นางสาวไหมแพรวาฟ้าคุ้ม1สังคมศาสตร์17/12
983นางสาวเจนจิราเสระทอง4Serathong12/12
984นางสาวนวาราษฎร์นิยม3อุตสาหกรรมเกษตร14/12
985นางสาวนวาราษฎร์นิยม3อุตสาหกรรมเกษตร14/12
986นางสาวชิโมน่าพรมกรุง4สังคมศาสตร์22/12
987นางสาวพิตตินันท์เล้าอักษร4มนุษยศาสตร์12/12
988นางสาวสุฑาธิณีมาระสิน4เกษตร0/12
989นายประกาศิตสุขารมย์2ประมง0/12
990นางสาวอัญชลีชัยชนะวงศาโรจน์3วิศวกรรมศาสตร์0/12
991นางสาวกานต์ธิดาชาดี1ศึกษาศาสตร์12/12
992นางสาวณัชชาลือขจร1บริหาร0/12
993นางสาวจิรนันท์โกนสูงเนิน2สังคมศาสตร์0/12
994นางสาวสิริญญารักห่วง1สังคมศาสตร์3/12
995นางสาวชิโมน่าพรมกรุง4สังคมศาสตร์22/12
996นางสาวเจนจิราเสระทอง3วนศาสตร์12/12
997นางสาวสุพรรณิการ์เกตุเขียว4เกษตร12/12
998นางสาวรุ่งนภาพุ่มพวง4Phumphuang0/12
999นางสาวNadnareeLaksanawimonวนศาสตร์12/12
1000นางสาวสิริญญาบุ้งทอง2เกษตร20/12
1001นางสาวนันทิพรศรีคุณหลิ่ว1มนุษยศาสตร์0/12
1002นางสาวกฤศญาแซ่โป่ว3สังคมศาสตร์12/12
1003นางสาวกรรณิการอดศิริ3สังคมศาสตร์12/12
1004นางสาวกรรณิการอดศิริ3สังคมศาสตร์12/12
1005นายวรชิตภูนาเพชร3มนุษยศาสตร์12/12
1006นายเกรียงไกรพันละบุตร4วนศาสตร์11/12
1007นางสาวนัตฐภรณ์สีทองใหม่4มนุษยศาสตร์12/12
1008นางสาวญาณินท์รวดเร็ว2วนศาสตร์10/12
1009นางสาวนัตฐภรณ์สีทองใหม่4มนุษยศาสตร์12/12
1010นางสาวนัตฐภรณ์สีทองใหม่4มนุษยศาสตร์12/12
1011นายปวีรภัทร์ทาสี2ประมง12/12
1012นางสาวพรพัชรินทร์แก้วกว้าง1อุตสาหกรรมเกษตร17/12
1013นางสาวณัฐกฤตาสุวรรณธานี3สังคมศาสตร์12/12
1014นางสาวจิราพรกลั่นกันภัย2สังคมศาสตร์12/12
1015นางสาวพีรภาว์ภักค์เรืองฤทธิ์4มนุษยศาสตร์13/12
1016นางสาวนภาพรรณชาวนายก2เทคนิการสัตวแพทย์0/12
1017นายกิตติพงศ์ธนากาญจน์3สังคมศาสตร์0/12
1018นางสาวฟาริดาเพ็ชร์น่วม4สังคมศาสตร์12/12
1019นางสาวขวัญชนกทรงจรัสพงศ์1เศรษฐศาสตร์12/12
1020นางสาวขวัญชนกทรงจรัสพงศ์1เศรษฐศาสตร์12/12
1021นางสาวรภัสสาขันติวงษ์4สังคมศาสตร์20/12
1022นางสาวศิริกานดาประมูลอรรถ4มนุษยศาสตร์0/12
1023นางสาวนภัสวริทุม2เทคนิคการสัตวแพทย์0/12
1024นายดนุพลเรืองเทศ3สังคมศาสตร์15/12
1025นางสาวจิราพรรณวรวงศ์4เกษตร0/12
1026นายทวีศักดิ์พินิจจิต4วนศาสตร์12/12
1027นางสาวอุมามะฮ์หวังโสะ4สิ่งเเวดล้อม17/12
1028นางสาวภัทรจารินราชเนตร์1อุตสาหกรรมเกษตร10/12
1029นางสาวต้นน้ำคลอดแคล้ว4สิ่งแวดล้อม12/12
1030นางสาวณัฐนรีกันยะติ3สังคมศาสตร์0/12
1031นายยศัสกรอนันต์ชัยพาณิชย์2สังคมศาสตร์11/12
1032นางสาวเพ็ญนภามณีวงค์1บริหารธุรกิจ13/12
1033น.ส.ภัทราภรณ์เนื่องไชยศ4เทคนิคการสัตวแพทย์12/12
1034นางสาวณิชารีย์แก้วศรี1มนุษยศาสตร์0/12
1035นางสาวธีรดากาญจนเมฆ2เศรษฐศาสตร์12/12
1036นางสาวณิชารีย์ขบวนดี4เกษตร12/12
1037นางสาวอภิชญาขวัญหลาย3วนศาสตร์18/12
1038นางสาวอธิชาเกตทองสง4สังคมศาสตร์12/12
1039นางสาวAphichayaKhuanlay3วนศาสตร์18/12
1040นางสาวกัญนิชาคงฤทธิ์1วนศาสตร์12/12
1041นางสาวกัซมีโละซา1มนุษยศาสตร์12/12
1042นางสาวไหมแพรวาฟ้าคุ้ม1สังคมศาสตร์17/12
1043นางสาวพัชรพรแก้ววิหค4ประมง12/12
1044นางสาวพัชรพรแก้ววิหค4ประมง12/12
1045นางสาวพลอยไพลินเซวาซิงห์1วนศาสตร์0/12
1046นางสาวสิริพิชญ์นวลลภ4เกษตร24/12
1047นางสาวพรพัชรินทร์แก้วกว้าง1อุตสาหกรรมเกษตร17/12
1048นางสาวศิรินภาพงศ์ชื่นสุวิมล1อุตสาหกรรมเกษตร12/12
1049นางสาวนิภาพรสุขเปีย4วิศวกรรมศาสตร์10/12
1050นางสาวนิภาพรสุขเปีย4วิศวกรรมศาสตร์10/12
1051นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์สุขสมยุติ3เทคนิคการสัตวแพทย์18/12
1052นางสาวนันทกานต์ยิ้มเสงี่ยม4สังคมศาสตร์12/12
1053นางสาวสุทธิกานต์แซ่พ่าน4สังคมศาสตร์12/12
1054นางสาวนนทรีย์คำวันสา3วิทยาศาสตร์17/12
1055นางสาวพิมพ์ชนกพงษ์พิสุทธิ์1เกษตร12/12
1056นางสาวอาภัสรากีรติกุลยา2มนุษยศาสตร์0/12
1057นางสาวอาภัสรากีรติกุลยา2มนุษยศาสตร์0/12
1058นางสาวปวันรัตน์โมลาสุข1สัตวแพทยศาสตร์22/12
1059นางสาวฐิติชญาใยยุง1อุตสาหกรรมเกษตร0/12
1060นางสาวจันทร์จิราชูแก้ว4สิ่งแวดล้อม12/12
1061นางสาวภัคพรรสชา1มนุษยศาสตร์10/12
1062นางสาวครองขวัญพุ่มทับทิม3วิศกรรมศาสตร์12/12
1063นางสาววิลันดาโพธิ์ทอง3วิทยาศาตร์12/12
1064นางสาวปิยฉัตรปัญญาสงค์3เกษตร13/12
1065นางสาวนลินรัตน์ศรีบริบูรณ์4เกษตร10/12
1066นายวัชรพลยลสุริยัน3Yonsuriyan12/12
1067นายวัชรพลยลสุริยัน3วิศวกรรมศาสตร์12/12
1068นางสาววรรณิกเนตรประไพ3เทคนิคการสัตวแพทย์12/12
1069นางสาวนีสรีนการะเกต3สังคมศาสตร์24/12
1070นางสาวกานต์ธิดาชาดี1ศึกษาศาสตร์12/12
1071นางสาวนิรมลเอกสุจริตกานต์4เศรษฐศาสตร์12/12
1072นางสาวกัญญาแสะหมูด3วนศาสตร์13/12
1073นางสาวNadnareeLaksanawimon3วนศาสตร์12/12
1074นางสาวนางสาวนางสาว​ น้ำทิพย์​ กรวย​สวัสดิ์​ นางสาว​ น้ำทิพย์​กรวย​สวัสดิ์​3เกษตร​12/12
1075นายฟาคิรเจ๊ะซอ3ศึกษาศาสตร์12/12
1076นางสาวณภัสสรออเขาย้อย3บริหารธุรกิจ23/12
1077นางสาวนภัทรสรรเสริญ4อุตสาหกรรมเกษตร14/12
1078นายอดิเทพบุญศิริธร4วนศาสตร์12/12
1079นางสาวรวินันท์คงแหง3เทคนิคการสัตวแพทย์12/12
1080นายอานีฟเละสัน3เศรษฐศาสตร์13/12
1081นางสาวสิรินาถภิระบรรณ์2ศึกษาศาสตร์11/12
1082นางสาวกฤษณาสุวรรณรัตน์4ศึกษาศาสตร์0/12
1083นางสาวกฤษณาสุวรรณรัตน์4ศึกษาศาสตร์0/12
1084นายศุภณัฐด่านนิรภัย3บริหารธุรกิจ0/12
1085นางสาวนฤมลภูมิไชยา1คณะเทคนิคการสัตวแพทย์13/12
1086นางสาวพัชรพันธ์เอกอำพน1วิศวกรรมศาสตร์10/12
1087นางสาวธัญญารัตน์แสนจันทะ3วนศาสตร์19/12
1088นางสาวอภิญญามั่นคง4เกษตร12/12
1089นางสาวอรนลินกาญจนาสน์4สิ่งแวดล้อม24/12
1090นางสาวจิราพรรัตนนท์5เกษตร12/12
1091นางสาวธนัญญาวิรุฬห์พุทธวงศ์3เกษตร12/12
1092นางสาวสุดารัตน์เมืองคง4วนศาสตร์13/12
1093นางสาวสุภัทราเสือโต3วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์17/12
1094นางสาวAphichayaKhuanlay3วนศาสตร์18/12
1095นางสาวสุภิสรีรักรุ่งเรือง1อุตสาหกรรมเกษตร10/12
1096นางสาววรัญญากลิ่นเกษร2ประมง0/12
1097นาวสาวสิปปางโพชาคม3มนุษยศาสตร์12/12
1098นายอาทิตย์อินทรพานิชย์3เกษตร12/12
1099นางสาวชนิกาเหลืองศิลป2เกษตร12/12
1100นายศุภกฤตคงมาก4เกษตร11/12
1101นายศุภกฤตคงมากเกษตร11/12
1102นายศุภกฤตคงมาก4เกษตร11/12
1103นายฐิติพลผลผ่องใส3มนุษยศาสตร์0/12
1104นางสาวศุภากรเกิดศิลป์4ศึกษาศาสตร์0/12
1105นางสาวกาญจนายิ้มเกียรติ2เกษตร12/12
1106นายอัชรอฟเล็มโดย3ศึกษาศาสตร์12/12
1107นางสาวปณิตาพีรนันทปัญญา3เศรษฐศาสตร์24/12
1108นางสาวกุลธิดากงทอง2ประมง12/12
1109นางสาวฉัตรกมลสอนคำหาร1เกษตร12/12
1110นายประกาศิตทาลา1เทคนิคการสัตวแพทย์10/12
1111นางสาวบุณยานุชอุ่ยตระกูล2เกษตร13/12
1112นายนิธิศอาริยปัญญาสถาพร4สถาปัตยกรรมศาสตร์12/12
1113นางสาวณัฐธิดาอินทะวงศ์2ประมง13/12
1114นายปุญญพัฒน์บุญเริงศักดิ์4อุตสาหกรรมเกษตร12/12
1115นางสาวหัสนีหีมหมัด4เกษตร12/12
1116นางสาวไอลดาทองสุข2เทคนิคการสัตวแพทย์12/12
1117นางสาวพิยดามิ่งขวัญ1ศึกษาศาสตร์11/12
1118นางสาวประสิตาวังมะนาว4สังคมศาสตร์13/12
1119นายปวริศทานนท์4สังคมศาสตร์10/12
1120นายศุภกฤตคงมาก4เกษตร11/12
1121นางสาวยวิษฐนันท์ขันติวงศ์1มนุษยศาสตร์17/12
1122นางสาวอรวรรณบุญพันธ์4เทคนิคการสัตวแพทย์0/12
1123นางสาวปาณิสราอิ่มลา4สังคมศาสตร์12/12
1124นางสาววราภรณ์เพียรจันทร์4สถาปัตยกรรมศาสตร์13/12
1125นางสาววราภรณ์เพียรจันทร์4สถาปัตยกรรมศาสตร์13/12
1126นางสาววราภรณ์เพียรจันทร์4สถาปัตยกรรมศาสตร์13/12
1127นางสาวอิสรีย์ตระกลพาณิชย์3สังคมศาสตร์24/12
1128นางสาวอธิษฐานเสือกฤษ3สถาปัตยกรรมศาสตร์13/12
1129นายทวีทรัพย์ชื่นชม1มนุษยศาสตร์10/12
1130นายอิลฮัมแวสาแล3ประมง12/12
1131นางสาวสุมาลีศรีสร้อย3เกษตร12/12
1132นางสาวชลดาเกตุแก้ว1เศรษฐศาสตร์0/12
1133นางสาวจิราธรจูงหัตถการสาธิต1มนุษยศาสตร์11/12
1134นางสาวณภัคศรันย์สุขเอี่ยม4สังคมศาสตร์25/12
1135นางสาวณฐวราชูจันทร์3เกษตร12/12
1136นางสาวกีรติกรบุตรชา4ศึกษาศาสตร์10/12
1137นางสาวทิวามาศจิรกิจจินดา4สังคม12/12
1138นางสาวสุพรรณอาภาบุญกันต์3สังคมศาสตร์12/12
1139นายธีรเมธนาคเอี่ยม1วิศวกรรมศาสตร์12/12
1140นายธีรเมธนาคเอี่ยม1วิศวกรรมศาสตร์12/12
1141นางสาวนริศราปีนี3บริหารธุรกิจ14/12
1142นางสาวจันทร์จิราซ้ายฮู้4วนศาสตร์13/12
1143นายAscharofLemdoi3ศึกษาศาสตร์12/12
1144นางสาวปภาดาคงนุ่ม2สังคมศาสตร์12/12
1145นางสาวอรนภาสงศิลาวัต2สังคมศาสตร์0/12
1146นางสาวอัครภาพรกาญจนวงศ์2สังคมศาสตร์11/12
1147นางสาวจิณณพัตส์เทพรัตน์1วิทยาศาสตร์12/12
1148นายอัชรอฟเล็มโดย3ศึกษาศาสตร์12/12
1149นางสาวนิภาโถมสันเทียะ3วนศาสตร์0/12
1150นางสาวธนพรท่าดี4อุตสาหกรรมเกษตร12/12
1151นายปุญญพัฒน์บุญเริงศักดิ์4อุตสาหกรรมเกษตร12/12
1152นายธิติสรรค์วรรณะ4ประมง12/12
1153นางสาววรัญญากลิ่เกษร2ประมง0/12
1154นางสาววิลาสินีสีเบ้า2สังคมศาสตร์12/12
1155นางสาวพรพรรษาตาวีวงศ์1วิทยาลัยบูรณาการณ์ศาสตร์0/12
1156นางสาวนภลักษณ์เนื่องคำอินทร์1เศรษฐศาสตร์0/12
1157นางสาวWilasiniSeebao2สังคมศาสตร์12/12
1158นายกฤษฎาจำปาเงิน4เศรษฐศาสตร์12/12
1159นายกฤษฎาจำปาเงิน4เศรษฐศาสตร์12/12
1160นางสาวเขมวิการ์ลาภส่งเสริม4สังคมศาสตร์16/12
1161นางสาวเพชรรดาเกตุสกุล4มนุษยศาสตร์12/12
1162นายธนกรจรัสวิมล3สังคมศาสตร์12/12
1163นางสาวปาณิสราสินธุโทวงศ์1บริหารธุรกิจ0/12
1164นางสาวพิมพ์มาดามูซา1มนุษยศาสตร์0/12
1165นางสาวจันทนาภิญโญเทพประทาน1วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์2/12
1166นางสาวนันทกานต์เหี้ยมเหิน1ศึกษาศาสตร์0/12
1167นายอชิตะแซ่ลิ้ม3มนุษยศาสตร์12/12
1168นายธีรเมธนาคเอี่ยม1วิศวกรรมศาสตร์12/12
1169นางสาวจิรพรทับตุ้ม4วนศาสตร์12/12
1170นางสาวอภัสราพุทธิสาร4สังคมศาสตร์8/12
1171นายสุเมธม้วนเงิน2วนศาสตร์11/12
1172นางสาววิลาสินีสีเบ้า2สังคมศาสตร์12/12
1173นางสาวชุติรัตน์เรืองยุบล4มนุษยศาสตร์8/12
1174นางสาวภาวิกาคงกระพันธ์1มนุษยศาสตร์12/12
1175นางสาวสิรสาอินนุพัฒน์4วนศาสตร์13/12
1176นางสาววรัญญาแรกขึ้น4สังคมศาสตร์12/12
1177นางสาวกฤตยาโตทอง3เกษตร15/12
1178นายแก้วนพรัตน์ชัยสารัตน์วิศวกรรมศาสตร์23/12
1179นางสาววราภรณ์ธรรมวิชิต4สังคมศาสตร์12/12
1180นายภูวดลลักษณะ3วิศวกรรมศาสตร์12/12
1181นางสาวศิรินภาจันทร์คุ้ม4เศรษฐศาสตร์12/12
1182นางสาวศิรินภาจันทร์คุ้ม4เศรษฐศาสตร์12/12
1183นางสาวเกวลินสีดารอด4เศรษฐศาสตร์12/12
1184นายสิริดนย์ภัคศรัณย์ธนาชาญ3วิศวกรรมศาสตร์12/12
1185นายกฤตณัฐปิยเกษม4สิ่งแวดล้อม12/12
1186นางสาวนีสรีนการะเกต3สังคมศาสตร์24/12
1187นางสาวนาเดียสุขสาลี2เกษตร1/12
1188นางสาวนุชสราถุงวิชา4Social Sciences12/12
1189นางสาวสโรชาอัศวพิชญโชติ3วิทยาศาสตร์12/12
1190นางสาวณนันทภัทรคงรักษา1วิศวกรรม0/12
1191นางสาวศศิชาแดงโชติ4สังคมศาสตร์13/12
1192นางสาวณัฐณิชามีความสัตย์4สังคมศาสตร์13/12
1193นางสาวสโรชาอัศวพิชญโชติ3วิทยาศาสตร์12/12
1194นางสาวรัฐญาผุยขันธ์1สัตวแพทย์ศาสตร์2/12
1195นางสาวบัณฑิตาจินดาเพ็ชร์1สถาปัตยกรรมศาสตร์14/12
1196นางสาววราภรณ์ธรรมวิชิต4สังคมศาสตร์12/12
1197นายตะวันทัดทา1อุตสาหกรรมเกษตร1/12
1198นางสาววัชราภรณ์ชัยสงคราม1วนศาสตร์12/12
1199นางสาวชนานันท์ยมหงษ์4มนุษยศาสตร์13/12
1200นางสาววราภรณ์ธรรมวิชิต4สังคมศาสตร์12/12
1201นางสาวชาริสางอนมาก2สถาปัตยกรรมศาสตร์10/12
1202นางสาวจรัญญาแสกำปัง4อุตสาหกรรมเกษตร12/12
1203นายจารุวัตรไชยพิเดช4chaiphidet0/12
1204นายเจษฎาภรณ์เงินสลุง4มนุษศาสตร์0/12
1205นางสาวหทัยชนกภูษา4เศรษฐศาสตร์12/12
1206นางสาวกชแก้วนิวงศ์4ศึกษาศาสตร์6/12
1207นางสาววิลันดาโพธิ์ทอง3วิทยาศาตร์12/12
1208นางสาววิลันดาโพธิ์ทอง3วิทยาศาสตร์12/12
1209นางสาวจิตรานุชชนะกุล4มนุษยศาสตร์12/12
1210นางสาวกรวิภาศิริสวัสดิ์4วิศวกรรมศาสตร์13/12
1211นางสาวกวินทิราบุตรเสน5วิทยาศาสตร์0/12
1212นางสาวฐิติกัลยานาหมื่น2สังคมศาสตร์12/12
1213นางสาวอัญชนาโอ่เจริญ4เศรษฐศาสตร์0/12
1214นายโนอาห์หะมิ4เกษตร12/12
1215นายโนอาห์หะมิเกษตร12/12
1216นายฐิติศักดิ์พวงพอก4เศรษฐศาสตร์14/12
1217นางสาวพรลภัสปานชงค์4เทคนิคการสัตวแพทย์0/12
1218นายชัยณรงค์เดชาเวฬุมาศ1วนศาสตร์11/12
1219นายชัยณรงค์เดชาเวฬุมาศ1วนศาสตร์11/12
1220นางสาววรัญญากลิ่เกษร2ประมง0/12
1221นางสาวชนกนันท์ศิวะวิชชกิจ3วิทยาศาสตร์12/12
1222นายสิรวิชญ์ใหญ่ลา3วิทยาศาสตร์12/12
1223นางสาวกันย์ลดาวัลย์ ณ อยุธยา1ประมง12/12
1224นางสาวกนกพรเงินวดี2อุตสาหกรรมเกษตร12/12
1225นางสาวกนกพรเงินวดี2อุตสาหกรรมเกษตร12/12
1226นายชัยณรงค์เดชาเวฬุมาศ1วนศาสตร์11/12
1227นางสาวบัณฑิตาจินดาเพ็ชร์1สถาปัตยกรรมศาสตร์14/12
1228นายไกรวิชญ์ศิวาภรณ์จงจิต4บริหารธุรกิจ12/12
1229นายไกรวิชญ์ศิวาภรณ์จงจิต4บริหารธุรกิจ12/12
1230นายอดิเทพบุญศิริธร4วนศาสตร์12/12
1231นางสาวกุลสตรีกุลบุตรดี2บริหารธุรกิจ12/12
1232นางสาวกุลสตรีกุลบุตรดี2บริหารธุรกิจ12/12
1233นางสาวศิริประภาไสวดี3วนศาสตร์13/12
1234นางสาวกุลสตรีกุลบุตรดี2บริหารธุรกิจ12/12
1235นางสาวครองขวัญพุ่มทับทิม3วิศวกรรมศาสตร์12/12
1236นางสาวบัณฑิตาทองชู4เกษตร12/12
1237นายนิติภูมิจำปานิล4อุตสาหกรรมเกษตร13/12
1238นางสาวลลิลคงแก้ว1มนุษยศาสตร์10/12
1239นายดานิสเจ๊ะอาแดร์2วิศวกรรมศาสตร์12/12
1240นางสาวชลธิชาศิลารัตน์4เทคนิคการสัตวเเพทย์12/12
1241นางสาวนุชนาฎอุดรพันธ์4เกษตรกร12/12
1242นางสาวพิมมาดามีสิทธิ์4เทคนิคการสัตวแพทย์5/12
1243นางสาวศุภารัตน์สิวิเส็ง4สิ่งแวดล้อม7/12
1244นางสาวศุภารัตน์สิวิเส็ง4สิ่งแวดล้อม7/12
1245นางสาวพิมมาดามีสิทธิ์4เทคนิคการสัตวแพทย์5/12
1246นางสาวสุปรีย์ดาทรัพย์รำลึก4เทคนิคการสัตวแพทย์18/12
1247นางสาวกัญญาณัฐสิริกชกร4สังคมศาสตร์11/12
1248นางสาวนันธิกานต์แก้วละมุล4เศรษฐศาสตร์13/12
1249นางสาวนภัสสรเหล่าพลายนาค5อุตสาหกรรมเกษตร12/12
1250นางสาวเกศมลแก้วจำนงค์4ประมง12/12
1251นางสาวอัฟนานสะตี4สังคมศาสตร์12/12
1252นางสาวศศิกานต์แสงสุวรรณ3สังคม13/12
1253นายทวีทรัพย์ชื่นชม1มนุษยศาสตร์10/12
1254นางสาวกีรติการจันทคูหา4วนศาสตร์9/12
1255นางสาวจีรณารมย์หิรัณย์1คณะมนุษยศาสตร์13/12
1256นายคมกริบเงางาม5เศรษฐศาสตร์9/12
1257นายพัชรดนัยใหม่อ่อน3ศึกษาศาสตร์12/12
1258นางสาววนิดาโสภารักษ์4ศึกษาศาสตร์20/12
1259นางสาวซูฮัยดาแวสะแม4อุตสาหกรรมเกษตร12/12
1260นางสาวยวิษฐนันท์ขันติวงศ์1มนุษยศาสตร์17/12
1261นางสาวยวิษฐนันท์ขันติวงศ์1มนุษยศาสตร์17/12
1262นางสาวยวิษฐนันท์ขันติวงศ์1มนุษยศาสตร์17/12
1263นางสาวพิมลพัฒน์พสุนนท์4เกษตร12/12
1264นางสาวยวิษฐนันท์ขันติวงศ์1มนุษยศาสตร์17/12
1265นายริสกีเละสัน2ศึกษศาสตร์12/12
1266นางสาวYavistananKhantiwong1มนุษยศาสตร์17/12
1267นางสาวYavistananKhantiwong1มนุษยศาสตร์17/12
1268นางสาวYavistananKhantiwong1มนุษยศาสตร์17/12
1269นางสาวชญานันท์ศรีศุกร์เจริญ4สังคมศาสตร์10/12
1270นายศักดิ์ชัยพูลสุวรรณ์4สังคมศาสตร์10/12
1271นางสาวหัสนีหีมหมัด4เกษตร12/12
1272นาวสาวพรลภัสปานชงค์4เทคนิคการสัตวแพทย์0/12
1273นายสุประวีณ์จงเจริญชัยสกุล2สังคมศาสตร์12/12
1274นางสาวหทัยชนกภูษา4เศรษฐศาสตร์12/12
1275นางสาวณฤดีชัยทวีรากุล2อุตสาหกรรมเกษตร12/12
1276น.ส.ภัทราภรณ์เนื่องไชยศ4เทคนิคการสัตวแพทย์12/12
1277นางสาวสุติมาดือราแม4สังคมศาสตร์12/12
1278นายภิเษกศรีฤกษ์1เกษตร0/12
1279นางสาวจิตรลดาโยธินทะ2วิทยาศาสตร์12/12
1280นางสาวธาราธารเปียทองอุตสาหกรรมเกษตร12/12
1281นายอัซมีนอาลี4วิศวกรรมศาสตร์12/12
1282นายสัณหณัฐสุทายะ2วิศวกรรมศาสตร์15/12
1283นางสาวอวิศราโพธิ์แจ้ง3เกษตร12/12
1284นางสาววิลาวัณย์ครุฑสุวรรณ4สังคมศาสตร์13/12
1285นางสาวบุศยมาศแก้วนวล4เกษตร21/12
1286นางสาวบุศยมาศแก้วนวล4เกษตร21/12
1287นางสาวอฑิตยาอิทธิวรกิจ4เทคนิคการสัตวแพทย์12/12
1288นางสาวนันทิกานต์เงินโรจน์ประดิษฐ2วิทยาศาสตร์12/12
1289นางสาวเพชรรดาเกตุสกุล4มนุษยศาสตร์12/12
1290นางสาวสุวิชญามากรักษ์1ศึกษาศาสตร์12/12
1291นางสาวกนกกานต์นิ่มกาญจนา2สังคมศาสตร์12/12
1292นางสาวกัญญาวีณ์รัฐศานติบูรณ์1วิทยาศาสตร์12/12
1293นางสาววันวิสาข์อยู่วงษ์อั๋น4เทคนิคการสัตวแพทย์13/12
1294นางสาวปิยมนวงศ์พันธ์งาม4เศรษฐศาสตร์12/12
1295นางสาวปัทมนันท์จันทโชติ3วนศาสตร์12/12
1296นางสาวกัลยรักษ์ฉัตรแก้ว1เทคนิคการสัตวแพทย์13/12
1297นางสาวรินลดาบุญลาม2เกษตร12/12
1298นางสาวอภิภาวดีเข็มเพชร4เทคนิคการสัตวแพทย์16/12
1299น.ส.จิราพัชรอัครธรรมรัตน์4สังคมศาสตร์11/12
1300นางสาวดารญาพิมพ์ศิลา4ประมง1/12
1301นางสาวชุตินันท์สันทาลุนัย4บริหารธุรกิจ13/12
1302นายกิตติธัชทิมแก้ว4เกษตร12/12
1303นางสาวอนุธิดาแพทย์มด2เกษตร14/12
1304นางสาวอาจรีย์เกรียงกูล1มนุษยศาสตร์10/12
1305นางสาวอภิภาวดีเข็มเพชร4เทคนิคการสัตวแพทย์16/12
1306นางสาวณิชกานต์บุญยิ้ม3วิทยาศาสตร์12/12
1307นางสาวสิริกัญญาซาโต้2บริหารธุรกิจ11/12
1308นายฟุรกอนปูเต๊ะ2วิศวกรรมศาสตร์12/12
1309นางสาวชลธิดาเพราะกลาง4สังคมศาสตร์12/12
1310นางสาวสิริพิชญ์นวลลภ4เกษตร24/12
1311นายชนะศักดิ์จงถาวร2ประมง12/12
1312นางสาวมัสตูราซียง4เกษตร12/12
1313นางสาวอฑิตยาอิทธิวรกิจ4เทคนิคการสัตวแพทย์12/12
1314นางสาวธัญวรัตม์มีจาด4สังคมศาสตร์23/12
1315นายไกรวิชญ์ศิวาภรณ์จงจิต4บริหารธุรกิจ12/12
1316นายไกรวิชญ์ศิวาภรณ์จงจิต4บริหารธุรกิจ12/12
1317นางสาวมนัญชยามะหะหมัด4สังคมศาสตร์23/12