งานธุรการ กองกิจการนิสิต

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้  รายละเอียด....

 

คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง ให้บุคลากรกองกิจการนิสิตปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียด....

 

คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน สังกัดกองกิจการนิสิต รายละเอียด....

 

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง แนวปฏิบัติและการควบคุมตรวจสอบการใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน รายละเอียด....

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 รายละเอียด....

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลับ พ.ศ. 2558 รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....


จำนวนบุคลากรสังกัดกองกิจการนิสิต จำแนกตามตำแหน่งและประเภทบุคคลากร รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และการใช้บริการโสตทัสนูปกรณ์ของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา