รายละเอียด ** เลือกรายการของที่ต้องการ คลิกแถวตาราง จะขึ้นหน้าใหม่ (กด Ctrl+P )เพื่อพิมพ์

ลำดับ ผู้ขอใช้ เริ่ม สิ้นสุด สถานที่ พขร. ประเภทร
1540 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2023-09-22 13:00:00 2023-09-22 16:30:00 อาคารสารนิเทศ 50 ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1539 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2023-09-21 08:50:00 2023-09-21 12:00:00 ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1538 นายสำเริง เครื่องไธสง 2023-09-26 09:31:00 2023-09-26 15:00:00 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1537 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2023-09-29 12:45:00 2023-09-29 16:30:00 ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1536 นายธรรมนูญ วัฒนปรีดา 2023-09-21 12:00:00 2023-09-21 16:30:00 ลานจัดกิจกรรม (ลานดาว) หอประชุมใหญ่ มก. นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1535 นายสุริยา 2023-09-19 12:00:00 2023-09-19 18:00:00 ลานจอดรถ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1534 นางจันทนา หอมกลุ่น 2023-09-25 08:00:00 2023-09-25 14:00:00 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าคำรพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1533 น.ส.พรลัทธ์ พิมพ์ธัญวี 2023-09-13 14:00:00 2023-09-13 15:00:00 จากกองพัฒนานิสิตไปยังอาคารสารนิเทศ 50 ปี นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1532 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2023-09-19 09:00:00 2023-09-19 12:00:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1531 นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร 2023-09-12 13:45:00 2023-09-12 15:00:00 ธนาคารTTB นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1530 นายพงษ์ทร ติสันเทียะ 2023-09-11 07:30:00 2023-09-11 15:00:00 อาคารรัฐสภา นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1529 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2023-09-12 09:00:00 2023-09-12 12:00:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1528 น.ส.พูมิชาติ เอียดแก้ว 2023-09-08 13:30:00 2023-09-08 16:30:00 ดอนเมือง นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1527 อลงกรณ์ รักชาติ 2023-09-08 09:30:00 2023-09-08 11:30:00 อาคารสารนิเทศน์ 50 ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1526 นางจันทนา หอมกลุ่น 2023-09-13 08:00:00 2023-09-13 13:00:00 สภาสังคมสงเคราะห์ ถนนราชวิธี เขตราชเทวี นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1524 ปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ 2023-09-06 23:00:00 2023-09-06 23:59:00 สนามบินดอนเมือง นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1523 ปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ 2023-09-05 05:00:00 2023-09-05 07:00:00 สนามบินดอนเมือง นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1522 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2023-09-28 08:00:00 2023-09-29 18:30:00 ไทยพีบีเอส นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1521 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2023-09-28 08:00:00 2023-09-29 18:30:00 ไทยพีบีเอส นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1520 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2023-09-07 09:00:00 2023-09-07 12:00:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1519 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2023-09-01 07:30:00 2023-09-01 07:30:00 โรงแรมเอเชีย นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1518 จันทสร นพพิมาน 2023-08-30 16:30:00 2023-08-30 22:00:00 สนามบินสุวรรณภูมิ นายนิกร เจริญหลาย ฮบ472
1517 พูมิชาติ เอียดแก้ว 2023-08-30 11:00:00 2023-08-30 16:00:00 บริษัทบ้านระบายสี จ.สมุทรปราการ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1516 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2023-08-31 09:00:00 2023-08-31 12:00:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ และ กองทุนฯ กยศ. (อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์) นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1515 ณัฐพร เจนสมุทร์ 2023-08-25 14:00:00 2023-08-25 15:00:00 หอพักนิสิตหญิง วาสนา ดารารัตน์ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1514 นางจันทนา หอมกลุ่น 2023-09-19 09:30:00 2023-09-19 14:00:00 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1512 นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร 2023-08-24 07:45:00 2023-08-24 14:30:00 ภายใน มก. นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1511 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2023-08-24 09:00:00 2023-08-24 12:00:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ และ ธนาคารอิสลาม นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1510 จันทสร นพพิมาน 2023-08-21 07:00:00 2023-08-21 19:00:00 มศว ประสารมิตร นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1509 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2023-09-13 07:45:00 2023-09-13 18:30:00 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1508 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2023-09-13 07:45:00 2023-09-13 18:30:00 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1507 นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร 2023-08-18 13:15:00 2023-08-18 16:30:00 อาคารสารนิเทศ 50 ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1506 อนันตญา ประทุมชาติ 2023-08-27 07:00:00 2023-08-27 14:00:00 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1505 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2023-08-16 09:00:00 2023-08-16 12:00:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ และ ธนาคารอิสลาม นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1504 กันตนา ยาวิเลิง 2023-08-30 07:30:00 2023-08-30 13:00:00 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1503 น.ส.ดวงพร ทองจ่าง 2023-08-19 06:00:00 2023-08-19 19:00:00 Customer Solution Center (CSC) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ถ.วิภาวดีรังสิต นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1502 จันทนา หอมกลุ่น 2023-08-15 10:00:00 2023-08-15 12:00:00 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าคำรพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1501 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2023-08-09 09:00:00 2023-08-09 12:00:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ และ ธนาคารอิสลาม นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1500 นายสำเริง เครื่องไธสง 2023-08-10 08:00:00 2023-08-10 18:00:00 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1499 นายสำเริง เครื่องไธสง 2022-08-10 08:00:00 2023-08-10 18:00:00 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1498 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2023-09-04 10:00:00 2023-09-04 18:30:00 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1497 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-08-08 13:30:00 2023-08-08 16:30:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1496 พูมิชาติ เอียดแก้ว 2023-08-26 07:00:00 2023-08-26 16:00:00 สถานตากอากาศบางปู นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1495 นางพัฒนา ชื่นจิตต์ 2023-08-03 09:00:00 2023-08-03 13:00:00 ร้านยาเพชรรัตน์ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1494 นางพัฒนา ชื่นจิตต์ 2022-08-03 09:00:00 2022-08-03 20:13:00 ร้านยาเพชรรัตน์ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1493 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2023-07-25 09:00:00 2023-07-25 12:00:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1492 ปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ 2023-07-24 12:00:00 2023-07-24 16:30:00 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1491 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-07-26 13:30:00 2023-07-26 16:30:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1490 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-07-21 10:00:00 2023-07-21 12:00:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1489 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2023-07-20 10:00:00 2023-07-20 10:30:00 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม (KU) นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1488 น.ส.ดวงพร ทองจ่าง 2023-07-19 11:30:00 2023-07-19 14:30:00 Customer Solution Center (CSC) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ถ.วิภาวดีรังสิต นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1487 นายอลงกรณ์ รักชาติ 2023-08-03 13:00:00 2023-08-03 16:30:00 เซ็นทรัลเวิล นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1486 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-07-27 08:00:00 2023-07-27 10:00:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1485 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2023-07-19 09:00:00 2023-07-19 12:00:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1484 ณัฐพร เจนสมุทร์ 2023-07-22 10:00:00 2023-07-22 17:00:00 ภายใน มก. นายนิกร เจริญหลาย ฮบ472
1483 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-07-20 12:00:00 2023-07-20 16:30:00 กรมสุขภาพจิต นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1482 นายประวิทย์ โสมีชัย 2023-10-02 08:30:00 2023-10-12 17:00:00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1480 มนตาวี แมงกลาง 2023-07-24 13:00:00 2023-07-24 16:00:00 หอพักซอยพหลโยธิน 45 - วัดบางบัว นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1479 มนตาวี แมงกลาง 2023-07-20 13:00:00 2023-07-20 16:00:00 หอพักซอยพหลโยธิน 45 - วัดบางบัว นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1478 นางวิชาดา ขันทอง 2023-07-13 13:30:00 2023-07-13 16:00:00 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1477 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2023-07-13 09:00:00 2023-07-13 12:00:00 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ และ กองทุนฯ กยศ. อาคารเอไอเอ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1476 นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์ 2023-07-15 07:30:00 2023-07-15 19:00:00 คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1474 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-08-04 08:30:00 2023-08-04 16:30:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1473 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-07-13 08:00:00 2023-07-13 12:00:00 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1471 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2023-08-04 08:30:00 2023-08-06 18:00:00 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1470 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2023-07-25 07:00:00 2023-07-25 15:00:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี คลอง 6 นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1469 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-07-05 15:30:00 2023-07-05 18:30:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1468 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2023-06-29 09:00:00 2023-06-29 11:00:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1466 พูมิชาติ เอียดแก้ว 2023-07-08 16:00:00 2023-07-08 17:00:00 สนามบินดอนเมือง-ม.เกษตร นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1465 พูมิชาติ เอียดแก้ว 2023-07-05 05:30:00 2023-07-05 07:00:00 สนามบินดอนเมือง นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1464 อลงกรณ์ รักชาติ 2023-06-28 09:30:00 2023-06-28 14:00:00 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์ วชิระ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1463 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2023-07-04 09:00:00 2023-07-04 11:00:00 กองพัฒนานิสิต นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1461 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2023-07-01 21:00:00 2023-07-01 23:00:00 กองพัฒนานิสิต นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1460 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2023-07-03 00:01:00 2023-07-03 03:00:00 สนามบินสุวรรณภูมิ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1459 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2023-06-29 07:30:00 2023-06-29 10:00:00 สนามบินสุวรรณภูมิ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1458 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2023-06-27 20:00:00 2023-06-27 23:00:00 สนามบินสุวรรณภูมิ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1457 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2023-06-27 10:00:00 2023-06-27 12:00:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1456 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2023-06-23 13:00:00 2023-06-23 15:30:00 คณะต่าง ๆใน มก นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1455 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2023-06-23 09:15:00 2023-06-23 11:30:00 คณะสิ่งแวดล้อม และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1454 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-07-10 07:30:00 2023-07-10 16:30:00 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิภาวดีรังสิต นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1453 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-06-22 10:00:00 2023-06-22 12:00:00 กองคลัง นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1452 อลงกรณ์ รักชาติ 2023-07-03 12:30:00 2023-07-03 16:30:00 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สก.อว.) ถ.ศรีอยุธยา นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1451 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-06-23 09:00:00 2023-06-23 12:00:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1450 จันทสร นพพิมาน 2023-06-21 07:30:00 2023-06-21 09:30:00 ศูนย์ Honda รัตนาธิเบธ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1449 นางสาวแแพรวพรรณ เวชพงษ์ 2023-07-06 06:00:00 2023-07-08 18:00:00 ระยอง นายนิกร เจริญหลาย ฮบ472
1448 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2023-06-22 13:00:00 2023-06-22 18:00:00 บริษัทสเตปส์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เอกมัย ซอย 10 สุขุมวิท 63 นายนิกร เจริญหลาย ฮบ472
1447 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2023-06-16 10:00:00 2023-06-16 15:00:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1444 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-06-16 09:00:00 2023-06-16 11:30:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1443 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-07-14 08:00:00 2023-07-14 16:30:00 มศว.ประสานมิตร นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1442 นางพัฒนา ชื่นจิตต์ 2023-06-27 08:00:00 2023-06-27 12:00:00 เซนทรัลเวิล์ด นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1441 นางพัฒนา ชื่นจิตต์ 2023-06-14 10:00:00 2023-06-14 14:00:00 แมคโคร นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1440 ปกป้อง ปล้องประภา 2023-06-13 10:00:00 2023-06-13 13:00:00 โฮมโปร ประชาชื่น นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1439 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-06-13 14:30:00 2023-06-13 16:30:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1438 จันทสร นพพิมาน 2023-06-16 05:30:00 2023-06-16 19:00:00 วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1437 จันทนา หอมกลุ่น 2023-06-30 11:30:00 2023-06-30 17:00:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1436 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2023-06-06 09:00:00 2023-06-06 18:00:00 กรมพัฒนาสังคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1435 ศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ 2023-05-31 09:00:00 2023-05-31 12:00:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1434 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-06-06 09:00:00 2023-06-06 16:30:00 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมละฝึกอบรม นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1432 ศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ 2023-05-29 10:00:00 2023-05-25 12:00:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1431 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-06-02 09:00:00 2023-06-02 12:00:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1430 จ.ส.ต.ดร.อภินันท์ จุลดิษฐ์ 2023-05-23 13:00:00 2023-05-23 16:30:00 สำนักงานปรลัด อว นายนิกร เจริญหลาย ฮบ472
1425 จันทนา หอมกลุ่น 2023-05-30 07:00:00 2023-05-30 12:00:00 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1424 ปกป้อง ปล้องประภา 2023-05-22 13:00:00 2023-05-22 16:30:00 ร้านวัสดุก่อสร้างรามอินทรา นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1423 พูมิชาติ เอียดแก้ว 2023-05-27 08:15:00 2023-05-27 16:00:00 โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก (สามพราน) และตลาดน้ำวัดดอนหวาย นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1422 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-06-02 08:00:00 2023-06-02 10:00:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1420 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-05-18 20:00:00 2023-05-18 19:00:00 รับ ผอ. นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1419 จันทนา หอมกลุ่น 2023-06-21 11:30:00 2023-06-21 17:00:00 อาคาร Pearl Bangkok นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1418 จันทนา หอมกลุ่น 2023-06-21 00:00:00 2023-06-21 17:00:00 อาคาร Pearl Bangkok นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1417 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-05-18 09:30:00 2023-05-18 12:00:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1415 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-05-30 13:30:00 2023-05-30 16:30:00 อาคารสารนิเทศ 50ปี นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1414 นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย 2023-05-23 18:00:00 2023-05-23 22:00:00 อาคารระพีสาคริก นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1413 นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย 2023-05-22 16:00:00 2023-05-22 20:00:00 สนามบิน ดอนเมือง นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1412 นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย 2023-05-21 06:00:00 2023-05-21 10:00:00 สนามบิน ดอนเมือง นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1411 มงคลภัทร เกยานนท์ 2023-05-15 07:00:00 2023-05-15 19:00:00 จ.ระยอง นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1410 นางสาวปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ 2023-05-11 10:00:00 2023-05-11 12:00:00 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1408 นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย 2023-05-22 16:00:00 2023-05-22 20:00:00 สนามบิน ดอนเมือง นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1406 นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย 2023-05-23 21:00:00 2023-05-23 22:00:00 สนามบิน ดอนเมือง นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1404 นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย 2023-05-21 06:00:00 2023-05-21 08:00:00 สนามบิน ดอนเมือง นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472
1403 นางสาวซูไฮนี สะแม 2023-05-10 10:30:00 2023-05-10 16:30:00 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ นายนิกร เจริญหลาย 1ฒณ5874
1402 สุจิตรา คงกัลป์ 2023-05-11 06:30:00 2023-05-11 16:30:00 วัดบวรนิเวศวิหาร นายสมจิตต์ ทองฤทธิ์ ฮบ472