บุคลากร

 

 

หน่วยธุรการและบริหารบุคคล

นางสาวจันทสร  นพพิมาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)

- หัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618570

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาวธิดา  พรเหมือนเพชร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618572

Email : -


นางอารีย์  บุญเกิดรอด (พนักงานพิมพ์)

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618574

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางลออ  คนฟู (พนักงานพิมพ์)

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618573

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาวิณี  มณฑปใหญ่ (พนักงานธุรการ)

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618575

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายบำเพ็ญ  แก้วพิลารมย์ (พนักงานบริการเอกสารทั่วไป)

- ประจำหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618578

Email :  -


นายสมจิตต์  ทองฤทธิ์ (พนักงานขับรถยนต์)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618578

Email :  -


นายจิรศักดิ์  ไทยแท้ (พนักงานสถานที่)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618578

Email :  -


นายนิกร  เจริญหลาย (พนักงานขับรถยนต์)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618578

Email :  -


นางวิชาดา  ขันทอง (พนักงานทั่วไป)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618576

Email :  -


นางสมจิตร  เขียวขำ (พนักงานทั่วไป)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618576

Email :  -


นางไพรัตน์  วรยศ (พนักงานทั่วไป)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618576

Email :  -


นางสาวนภาภรณ์  คงเวียง (พนักงานทั่วไป)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618576

Email :  -


นางสาวอรอุมา  ทานสละ (พนักงานทั่วไป)

- ประจำงานธุรการ

เบอร์ภายใน 618576

Email :  -


หน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

นางสาวพัชรา  อินทสุวรรณ์  (นักวิชาการเงินและบัญชี  ชำนาญการ)

- หัวหน้าหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

เบอร์ภายใน 618590

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางแก้วนภา  กุลวงษ์ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

เบอร์ภายใน 618591

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายสมพร  ชื่นจิตต์ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

เบอร์ภายใน 618593

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางธิดารัตน์  สิทธิลาโภ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

เบอร์ภายใน 618592

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หน่วยพัสดุ

นางสาวสุจินต์  ศรีเกษเพ็ชร์ (นักวิชาการพัสดุ)

- หัวหน้าหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618580

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาวณฐา  จารุสุวภัทร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618582

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางกิ่งกมล  จริยา (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618583

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางกัลยา  จันทร์สุคนธ์ (พนักงานรับโทรศัพท์)

- ประจำหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618581

Email : -


นายสมชาย  เจริญนา (พนักงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยพัสดุ

เบอร์ภายใน 618584

Email :  -


หน่วยประกันคุณภาพ

นางสาวปัทมา นามทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยธุรการและบริหารบุคคล

เบอร์ภายใน 618571

Email : -


หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

นางสาวดวงพร ทองจ่าง (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

เบอร์ภายใน 618579

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายทรงศักดิ์ สมใจ (พนักงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

เบอร์ภายใน 618578

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน