คำสั่งประกาศ / กฎระเบียบ

 

ด้านกายภาพและสถานที่

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และการใช้บริการโสตทัสนูปกรณ์ของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารและสถานที่ อุปกรณ์ และการใช้บริการการวิเคราะห์ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ 2552 รายละเอียด....