เกี่ยวกับเรา

งานธุรการ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับส่งและโต้ตอบหนังสือสนับสุนการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมนิสิตตามชมรม สโมสรและคณะต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายในงานธุรการออกเป็น 5 หน่วย  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

หน่วยธุรการและบริหารบุคล

มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก จัดพิมพ์หนังสือ จัดประชุม จัดสถานที่อบรม และบริหารงานบุคคล รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรภายในกองกิจการนิสิต ฯ

หน่วยการเงินและแผนงานงบประมาณ

มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และอำนวยความสะดวกกับกิจกรรมนิสิต ชมรม สโมสรนิสิต รวมถึงวางแผนและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ จัดทำคำขอเปลี่นแปลงแผนการใช้เงิน

หน่วยพัสดุ

มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง งานจ้างเหมา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ภายในกองกิจการนิสิต และงานหอพัก

หน่วยประกันคุณภาพ

มีหน้าที่จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มีหน้าที่บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ กิจกรรมของหน่วยงาน และประสานงานการต้อนรับแก่ผู้มาเยี่ยมชม และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพที่สุด