เลือกภาษา

เกี่ยวกับเรา

งานธุรการ

        มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับส่งและโต้ตอบหนังสือสนับสุนการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมนิสิตตามชมรม สโมสรและคณะต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายในงานธุรการออกเป็น 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยการเงิน หน่วยแผนงานและงบประมาณ หน่วยพัสดุ หน่วยประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี หน่วยบุคคล และหน่วยประกันคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  ธุรการ

     มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก จัดพิมพ์หนังสือ จัดประชุม จัดสถานที่อบรม และบริหารงานบุคคล

  หน่วยการเงิน

     มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และอำนวยความสะดวกกับกิจกรรมนิสิต ชมรม สโมสรนิสิต

  หน่วยแผนงานและงบประมาณ

     มีหน้าที่วางแผนและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ จัดทำคำขอเปลี่นแปลงแผนการใช้เงิน

  หน่วยพัสดุ

     มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง งานจ้างเหมา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ภายในกองกิจการนิสิต และงานหอพัก

  หน่วยประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

     มีหน้าที่บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ กิจกรรมของหน่วยงาน และประสานงานการต้อนรับแก่ผู้มาเยี่ยมชม และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพที่สุด

  หน่วยบุคคล

     มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรภายในกองกิจการนิสิต ฯ

  หน่วยประกันคุณภาพ

     มีหน้าที่จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 

 

  

 


ชั้น 4 งานธุรการ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2118-0150-9 หรือหมายเลขภายใน 8500