คำสั่งประกาศ / กฎระเบียบ

คำสั่งประกาศ / กฎระเบียบ

 

ด้านบุคลากร

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก. พ.ศ. 2563

รายละเอียด....


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ รายละเอียด....


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....

 

คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง ให้บุคลากรกองกิจการนิสิตปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียด....

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 รายละเอียด....

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 รายละเอียด....

 

คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน สังกัดกองกิจการนิสิต รายละเอียด....

 

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง แนวปฏิบัติและการควบคุมตรวจสอบการใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน รายละเอียด....

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 รายละเอียด....

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลับ พ.ศ. 2558 รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....