เลือกภาษา

ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ขั้นพิจารณากลั่นกรองแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา และขั้นตอนแฟ้มออกจากห้องผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
700
2   Link   ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
687
3   Link   ขั้นตอนการจัดทำบัญชีงบเดือนเวลาทำงานของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
608
4   Link   ขั้นตอนจัดทำหนังสือเวียน และขั้นตอนการรวบรวมจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
670
5   Link   ขั้นตอนงานสำเนาหลังจากออกเลขจากหน่วยงาน และขั้นตอนงานประชุม
628
6   Link   ขั้นตอนการโต้ตอบหนังสือภายใน-ภายนอก
688
7   Link   ขั้นตอนงานแผนงานและงบประมาณ
677
8   Link   ขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์ และขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์
608
9   Link   ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรายได้ กองกิจการนิสิต
641
10   Link   ขั้นตอนการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินบัญชีกิจกรรม
576


ชั้น 4 งานธุรการ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2118-0150-9 หรือหมายเลขภายใน 8500