ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ขั้นพิจารณากลั่นกรองแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา และขั้นตอนแฟ้มออกจากห้องผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
798
2   Link   ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
758
3   Link   ขั้นตอนการจัดทำบัญชีงบเดือนเวลาทำงานของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
671
4   Link   ขั้นตอนจัดทำหนังสือเวียน และขั้นตอนการรวบรวมจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
732
5   Link   ขั้นตอนงานสำเนาหลังจากออกเลขจากหน่วยงาน และขั้นตอนงานประชุม
707
6   Link   ขั้นตอนการโต้ตอบหนังสือภายใน-ภายนอก
772
7   Link   ขั้นตอนงานแผนงานและงบประมาณ
743
8   Link   ขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์ และขั้นตอนงานประชาสัมพันธ์
682
9   Link   ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรายได้ กองกิจการนิสิต
712
10   Link   ขั้นตอนการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินบัญชีกิจกรรม
643