คำสั่งประกาศ / กฎระเบียบ

 

ด้านนิสิต


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด....

 

แนวทางการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราจ้างเหมานิสิตช่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมนาคุณในงานประจำปี งานพิธี หรืองานเฉพาะกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....


ขออนุมัติหลักการในการเบิกจ่ายค่าอาหารนิสิต รายละเอียด....


ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ รายละเอียด....


ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา รายละเอียด....


ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายละเอียด....


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 รายละเอียด....


พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายละเอียด....


แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียด....


ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตบางเขน เรื่อง ข้อปฏิบัติการเบิก-จ่ายเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต รายละเอียด....


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายกิจกรรมกีฬา สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่าปรับต่างๆ ของหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รายละเอียด....


ขออนุมัติเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองการประชุมกับนิสิต รายละเอียด....


กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต รายละเอียด....


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปต่างจังหวัดของนิสิต พุทธศักราช 2532 รายละเอียด....

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมนิสิต รายละเอียด....


ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมค่ายของนิสิต รายละเอียด....