คำสั่งประกาศ / กฎระเบียบ

 

ด้านระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

 

การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ รายละเอียด....

 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....


การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ รายละเอียด....


หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ รายละเอียด....


การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด....


ขออนุมัติหลักการจ่ายเงินค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนสำหรับวิทยากรพระสงฆ์ รายละเอียด....


ขออนุมัติหลักการเบิกค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต รายละเอียด....


การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ฝึกสอนสำหรับชมรมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการแสดง รายละเอียด....


กำหนดอัตราค่าสมัครสอบและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณแก่กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด....


มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 รายละเอียด....


หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ รายละเอียด....


กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์นอกที่ตั้งสำนักงาน (ฉบับที่ 2) รายละเอียด....


กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์นอกที่ตั้งสำนักงาน พ.ศ.2540 รายละเอียด....