Untitled Document
     
ผู้ขอใช้: ตำแหน่ง:
สังกัด: ผู้ร่วมประชุม จำนวน:
เบอร์ภายใน: หมายเลขโทรศัพท์เครื่อนที่:
เพื่อใช้ในการ:
อุปรกรณ์:

เครื่องเสียง
เครื่องคอมพิวเตอร์_เครื่องเสียง
เครื่องคอมพิวเตอร์_เครื่องเสียง_เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์_เครื่องเสียง_เครื่องโปรเจคเตอร์_เครื่องฉายทึบแสง
เครื่องฉายทึบแสง_เครื่องเสียง_เครื่องโปรเจคเตอร์

อื่นๆจำนวน: **ไม่มีให้ลงว่า"ว่าง"
 

ห้องประชุม

เริ่มใช้วันที่: ใช้ถึงวันที่:
เครื่องดื่ม: จำนวนเครื่องดื่ม 07/03: **ไม่มีให้ใส่ "ว่าง"
**เมื่อทำการกด"บันทึกข้อมูล"แล้วให้เลือก"ข้อมูลแบบตาราง พิมพ์ เมนูซ้ายมือ" คลิกรายการที่ทำเราทำแล้วพิมพ์ออกมา โดยกด (Ctrl+P)