รายละเอียด

ลำดับ ผู้ขอใช้ เริ่ม สิ้นสุด ห้องประชุม เครื่องดื่ม จำนวน
1658 นางสาวแแพรวพรรณ เวชพงษ์ 2024-06-09 09:00:00 2024-06-09 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ -
1657 นางสาวแแพรวพรรณ เวชพงษ์ 2024-06-05 09:00:00 2024-06-07 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ -
1656 นางสาวปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ 2024-04-23 12:00:00 2024-04-23 15:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม 20
1655 นายสำเริง เครื่องไธสง 2024-04-26 13:30:00 2024-04-26 16:30:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม 15
1654 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-06-05 08:00:00 2024-06-07 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง -
1653 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-05-08 08:00:00 2024-05-09 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง -
1652 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-04-26 07:30:00 2024-04-26 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง -
1651 จันทสร นพพิมาน 2024-04-18 12:30:00 2024-04-18 16:00:00 ห้องประชุม_4_ชั้น_5_(15คน) ว่าง 6
1650 ศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ 2024-04-18 10:00:00 2024-04-18 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1649 จ.ส.ต.ดร.อภินันท์ จุลดิษฐ์ 2024-04-18 09:00:00 2024-04-18 12:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 15
1648 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2024-04-22 13:00:00 2024-04-22 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1647 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-05-21 09:00:00 2024-05-21 13:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ ว่าง
1646 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2024-04-18 14:00:00 2024-04-18 16:30:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง ว่าง
1644 นิศารัตน์ บุญชู 2024-04-21 07:30:00 2024-04-21 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1643 นิศารัตน์ บุญชู 2024-04-20 07:30:00 2024-04-20 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1642 นิศารัตน์ บุญชู 2024-04-06 08:00:00 2024-04-06 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1641 น.ส.ดวงพร ทองจ่าง 2024-04-22 14:00:00 2024-04-22 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 5
1640 สำเริง เครื่องไธสง 2024-04-30 13:30:00 2024-04-30 15:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 45
1639 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2024-04-03 13:00:00 2024-04-03 16:30:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง 20/20
1638 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-04-17 09:00:00 2024-04-17 13:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ ว่าง
1636 ว่าที่ รต.หญิงมธุรา แก้วจะระนัย 2024-03-20 13:00:00 2024-03-20 16:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) น้ำดื่ม 10
1635 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-03-19 13:30:00 2024-03-19 16:00:00 ห้องประชุม_4_ชั้น_5_(15คน) ว่าง -
1634 น.ส.ดวงพร ทองจ่าง 2024-03-25 14:30:00 2024-03-25 16:30:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 40
1633 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-05-13 08:00:00 2024-05-16 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง -
1632 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-03-14 11:00:00 2024-03-14 12:00:00 ห้องประชุม_4_ชั้น_5_(15คน) ว่าง ว่าง
1630 นางสาวแแพรวพรรณ เวชพงษ์ 2024-03-15 10:00:00 2024-03-15 12:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) น้ำดื่ม/กาแฟ -
1629 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2024-03-16 08:30:00 2024-03-17 23:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1628 ศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ 2024-03-12 14:30:00 2024-03-13 16:30:00 ห้องประชุม_4_ชั้น_5_(15คน) ว่าง ว่าง
1627 ศิริรัตน์ เอี่ยมประไพ 2024-03-13 13:00:00 2024-03-13 16:30:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง ว่าง
1626 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-04-05 08:30:00 2024-04-05 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง -
1625 นิศารัตน์ บุญชู 2024-03-12 10:00:00 2024-03-12 10:00:00 ห้องประชุม_4_ชั้น_5_(15คน) น้ำดื่ม 5
1624 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-04-02 12:00:00 2024-04-02 16:30:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ ว่าง
1623 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2024-04-23 08:00:00 2024-04-25 18:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย น้ำดื่ม/กาแฟ 20/20
1621 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2024-04-10 09:00:00 2024-04-10 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 20/20
1619 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2024-03-30 08:00:00 2024-03-30 15:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย น้ำดื่ม/กาแฟ 15/15
1618 นิศารัตน์ บุญชู 2024-03-09 07:30:00 2024-03-09 12:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1617 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-03-14 09:30:00 2024-03-14 11:30:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ ว่าง
1616 สุริยา แก้วรอดฟ้า 2024-03-13 13:00:00 2024-03-13 16:30:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ -
1615 นายพงษ์ทร ติสันเทียะ 2024-03-15 13:00:00 2024-03-05 15:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1614 นิศารัตน์ บุญชู 2024-03-05 16:00:00 2024-03-05 20:30:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 15
1613 ทิพยรัตน์ ปานสอน 2024-03-05 15:00:00 2024-03-05 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1609 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-03-26 08:00:00 2024-03-26 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง -
1608 อลงกรณ์ รักชาติ 2024-03-04 09:30:00 2024-03-04 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1607 น.ส.วลาสินี จิตต์ใส 2024-03-07 13:00:00 2024-03-07 15:30:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) น้ำดื่ม 15
1606 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-03-20 09:00:00 2024-03-20 13:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ ว่าง
1605 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-03-07 10:00:00 2024-03-07 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ -
1604 นายสำเริง เครื่องไธสง 2024-03-04 10:30:00 2024-03-04 12:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 5
1603 นางสาวละมัย กองมนต์ 2024-03-14 12:00:00 2024-03-14 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1602 อลงกรณ์ รักชาติ 2024-02-27 14:00:00 2024-02-27 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1601 กันตนา ยาวิเลิง 2024-02-28 17:40:00 2024-02-28 21:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1600 จันทสร นพพิมาน 2024-03-14 13:30:00 2024-03-14 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม 10
1599 จันทสร นพพิมาน 2023-09-21 13:30:00 2023-09-21 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง 10
1598 นิศารัตน์ บุญชู 2024-03-07 16:00:00 2024-03-07 20:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1597 อนันตญา ประทุมชาติ 2024-02-22 14:00:00 2024-02-22 15:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 30
1596 นายอิทธิพล พวงแก้ว 2024-03-05 13:30:00 2024-03-05 15:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) น้ำดื่ม 12
1595 นายอลงกรณ์ รักชาติ 2024-02-22 16:30:00 2024-02-22 20:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1593 ปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ 2024-04-03 08:00:00 2024-04-03 13:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1592 นายธีรศักดิ์ เทพมุณี 2024-03-06 12:00:00 2024-03-06 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1590 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2024-04-02 08:00:00 2024-04-02 12:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย น้ำดื่ม/กาแฟ 10
1589 นายอิทธิพล พวงแก้ว 2024-02-21 13:30:00 2024-02-21 15:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง 5
1585 กันตนา ยาวิเลิง 2024-02-18 08:30:00 2024-02-13 17:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1584 กันตนา ยาวิเลิง 2024-02-15 15:00:00 2024-02-13 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1583 กันตนา ยาวิเลิง 2024-02-14 15:00:00 2024-02-14 17:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1582 อนันตญา ประทุมชาติ 2024-02-13 12:00:00 2024-02-13 13:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1581 อลงกรณ์ 2024-02-12 13:00:00 2024-02-12 16:30:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1580 จันทสร นพพิมาน (สปอว มาขอใช้) 2024-04-18 08:30:00 2024-04-19 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1579 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2024-02-14 08:30:00 2024-02-27 17:00:00 ห้องประชุม_4_ชั้น_5_(15คน) ว่าง ว่าง
1578 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2024-02-14 08:30:00 2024-02-27 17:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง ว่าง
1577 นางสาวณัฐพร เจนสมุทร์ 2024-02-08 14:00:00 2024-02-08 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1576 อนันตญา ประทุมชาติ 2024-02-09 10:00:00 2024-02-09 16:30:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง ว่าง
1575 อนันตญา ประทุมชาติ 2024-02-07 10:00:00 2024-02-06 16:30:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง ว่าง
1574 นิศารัตน์ บุญชู 2024-02-17 09:30:00 2024-02-17 18:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1573 น.ส.ดวงพร ทองจ่าง 2024-02-12 09:30:00 2024-02-12 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 40
1572 อนันตญา ประทุมชาติ 2024-02-07 14:00:00 2024-02-07 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1571 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-02-22 09:30:00 2024-02-22 12:00:00 ห้องประชุม_4_ชั้น_5_(15คน) ว่าง ว่าง
1570 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-02-22 08:30:00 2024-02-22 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1569 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-02-21 09:00:00 2024-02-21 13:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ ว่าง
1568 นางสาวแแพรวพรรณ เวชพงษ์ 2024-02-01 09:00:00 2024-02-01 12:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) น้ำดื่ม/กาแฟ -
1566 อนันตญา ประทุมชาติ 2024-02-01 12:00:00 2024-02-01 13:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1565 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-02-27 07:30:00 2024-02-27 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง -
1563 อนันตญา ประทุมชาติ 2024-01-31 10:00:00 2024-01-31 16:30:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง ว่าง
1562 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2024-01-28 09:00:00 2024-01-28 15:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง ว่าง
1559 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2024-02-06 17:00:00 2024-02-06 19:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1558 วนาลี กำมณี 2024-01-26 10:00:00 2024-01-26 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 15/15
1557 นายสำเริง เครื่องไธสง 2024-02-23 09:30:00 2024-02-23 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 50
1556 นายอิทธิพล พวงแก้ว 2024-01-24 13:30:00 2024-01-24 15:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง ว่าง
1555 อนันตญา ประทุมชาติ 2024-01-24 18:00:00 2024-01-24 20:30:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) น้ำดื่ม 12
1552 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-01-31 08:30:00 2024-01-31 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1551 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2024-01-24 15:00:00 2024-01-24 16:30:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง 10
1550 จันทสร นพพิมาน 2024-01-24 12:30:00 2024-01-24 15:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 4
1549 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2024-01-25 16:00:00 2024-01-25 20:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง 0
1548 จันทสร นพพิมาน 2024-01-19 14:00:00 2024-01-19 15:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม 20
1547 พูมิชาติ เอียดแก้ว 2024-01-18 14:30:00 2024-01-18 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1546 อนันตญา ประทุมชาติ 2024-01-24 08:30:00 2024-01-24 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 15
1545 น.ส.ดวงพร ทองจ่าง 2024-02-20 08:30:00 2024-02-20 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง -
1544 พูมิชาติ เอียดแก้ว 2024-01-19 09:30:00 2024-01-19 11:30:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1540 ศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล 2024-06-24 08:00:00 2024-06-26 18:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย น้ำดื่ม/กาแฟ 15/15
1539 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-04-01 07:30:00 2024-04-01 16:00:00 ห้องประชุม_4_ชั้น_5_(15คน) ว่าง ว่าง
1538 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-04-01 07:30:00 2024-04-01 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1537 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-04-01 07:30:00 2024-04-01 16:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง ว่าง
1536 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-04-01 07:30:00 2024-04-01 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1535 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-03-29 10:00:00 2024-03-29 15:00:00 ห้องประชุม_4_ชั้น_5_(15คน) ว่าง ว่าง
1534 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-03-29 10:00:00 2024-03-29 15:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง ว่าง
1533 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-03-29 10:00:00 2024-03-29 16:00:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง ว่าง
1532 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-03-29 10:00:00 2024-03-29 16:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1531 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-01-15 09:30:00 2024-01-15 16:30:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง -
1530 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2024-01-25 10:00:00 2024-01-25 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 20
1529 นางสาวแแพรวพรรณ เวชพงษ์ 2024-01-11 13:00:00 2024-01-11 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ -
1528 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2024-01-10 16:30:00 2024-01-10 19:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม 8
1527 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-01-24 11:30:00 2024-01-24 14:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง -
1526 น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล 2024-01-18 09:30:00 2024-01-18 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) ว่าง 50
1525 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-01-17 13:00:00 2024-01-17 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม 20
1523 มงคลภัทร เกยานนท์ 2024-01-09 09:30:00 2024-01-09 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม 20
1522 นายสำเริง เครื่องไธสง 2024-01-25 13:30:00 2024-01-25 16:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ 40
1521 บุศชาติ อมิตรพ่าย 2024-01-28 08:00:00 2024-01-28 17:00:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1520 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-01-10 09:30:00 2024-01-10 12:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ ว่าง
1519 วิลาวัลย์ เจริญภาพ 2024-01-10 09:30:00 2024-01-11 16:30:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) ว่าง -
1518 น.ส.วลาสินี จิตต์ใส 2024-01-09 13:00:00 2024-01-09 15:30:00 ห้องประชุม_2_ชั้น_2_(20คน) น้ำดื่ม 15
1513 นายกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย 2024-01-18 08:30:00 2024-01-18 16:30:00 ห้องประชุม_1_ชั้น_1_ห้องบรรยาย ว่าง ว่าง
1512 น.ส.ธิดา พรเหมือนเพชร 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 13:00:00 ห้องประชุม_3_ชั้น_5_(40คน) น้ำดื่ม/กาแฟ ว่าง