แบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


ฝ่ายธุรการ

- แบบฟอร์มหนังสือภายใน

- แบบฟอร์มหนังสือภายนอก

- แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ

- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

- สรุปแบบประเมินโครงการ

- เอกสารโครงการ

- บันทึกข้อความ

- ขอนำส่งไปรษณีย์

- แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ งานธุรการ

- แบบขอใช้บริการเครื่องพิมพ์สำเนา (Copy Printer)

- ใบขอแจ้งซ่อม-บำรุงรถยนต์

- ใบขอใช้รถยนต์กองกิจการนิสิต

- ใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

- แบบขอใช้บริการรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของกองกิจการนิสิต

- แบบการขอใช้ห้องประชุม อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

- แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ

 

ฝ่ายบุคคล

- ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ใบบอกลักษณะงาน

- แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน

- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (งบอุดหนุน)

- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (งบกลาง)

- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานมก.

- ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดสำนักงานอธิการบดี

- คำรับรอง

- ใบลาพักร้อน

- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

 

หน่วยประชาสัมพันธ์

- ใบขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)

- แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- แบบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องตัดสติ๊กเกอร์

- แบบฟอร์มการขอใช้บริการพิมพ์โปสเตอร์

- แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ Notebook

- แบบฟอร์มส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์

- แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

 

หน่วยการเงิน

แบบ บจ.2

ใบมอบฉันทะ

ใบสัญญาการยืมเงิน

ใบสำคัญรับเงิน (ใบใหญ่)

- ใบสำคัญรับเงิน (ใบเล็ก)

- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

- ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ

 

หน่วยพัสดุ

- ใบเบิกพัสดุ

- ใบเสนอราคา

- แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์

- แบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

- แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม ติดตั้งอุปกรณ์

- ใบขอให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างทำ